Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής (Κ.Κ.Π.Π.Α.) Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος για τη Δημιουργία Φακέλου Παιδιού-Μητρώου Αναδοχής / Υιοθεσίας, Φορέας Υλοποίησης Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος
Αντικείμενο έργου
Αντικείμενο του έργου ήταν η υλοποίηση της ηλεκτρονικής διαχείρισης όλων των σταδίων κάθε διαδικασίας που θα σχετίζεται με την παρακολούθηση κάθε ενός παιδιού από την χρονική στιγμή της έναρξης της σχετικής απασχόλησης του φορέα για οποιονδήποτε λόγο και μέχρι την λήξη της.
Προβλήματα που έλυσε
Πρόβλημα 1
Οργάνωση και εξαγωγή πληροφορίας για την καλύτερη καθοδήγηση του παιδιού και των γονέων, φυσικών, θετών ή αναδόχων.
Πρόβλημα 2
Παρακολούθηση του ιστορικού και της τρέχουσας κατάστασης κάθε παιδιού και οικογένειας σε πραγματικό χρόνο.
Πρόβλημα 3
Δυνατότητα ανταλλαγής στοιχείων αξιοποίησης ροής διαδικασιών. Διασφάλιση άρτιας και ομογενούς τήρησης όλων των στοιχείων σε ενιαία ηλεκτρονική Βάση Δεδομένων
Η λύση

Καταγράφονται όλες οι σχετικές πληροφορίες κατά την χρονική διαδοχή τους, συμπεριλαμβανομένων των περιερχομένων σε γνώση του φορέα πληροφοριών, των αποτελεσμάτων έρευνας, των πάσης φύσεως διαγνώσεων και των αποφάσεων όλων των θεσμικών οργάνων του φορέα και της πολιτείας.

Τα αποτελέσματα

Παρακολούθηση του ιστορικού και της τρέχουσας κατάστασης κάθε παιδιού και οικογένειας σε πραγματικό χρόνο.

Κωδικοποίηση των διαδικασιών και παρακολούθηση των βημάτων κάθε μιας από αυτές.

Παραγωγή στατιστικών πληροφοριών και αναφορών.

Εξοικονόμηση χρόνου από το προσωπικό του ΚΚΠ Αττικής

λόγω της συγκέντρωσης και διαχείρισης της πληροφορίας μέσω ενός ενιαίου, χρηστικού και αποδοτικού πληροφοριακού συστήματος.

Ελαχιστοποίηση λαθών των πληροφοριών.

Ασφάλεια, ακεραιότητα, πληρότητα των πληροφοριών.