Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Υγείας (ΟΠΣΥ) Asclepios™ Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΚΚΠ ΑΜΑΘΡΑ)
Αντικείμενο έργου
Αντικείμενο του έργου ήταν η προμήθεια και η ενεργοποίηση ενός Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος, καθώς και η παροχή όλων των απαιτούμενων υπηρεσιών για την εγκατάσταση, παραμετροποίηση, διασύνδεση και υποστήριξη λειτουργίας του.
Αντικείμενο έργου
Προβλήματα που έλυσε
Πρόβλημα 1
Ηλεκτρονική διασύνδεση όλων των τμημάτων
Πρόβλημα 2
Έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση της διοίκησης, με ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία. Εξαγωγή στατιστικών δεδομένων βασισμένων σε οποιαδήποτε από τις βασικές διαστάσεις του συστήματος, υποβοηθώντας την διαδικασία λήψης αποφάσεων.
Πρόβλημα 3
Κάλυψη των απαιτήσεων λειτουργικότητας και χρηστικότητας του συνόλου των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και διαδικασιών του Νοσοκομείου. Δυνατότητα ανταλλαγής στοιχείων αξιοποίησης ροής διαδικασιών.
Η λύση

Ενεργοποίηση Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Νοσοκομείου ΑΣΚΛΗΠΙΟΣΤΜ. Παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης και υποστήριξης σε όλο το προσωπικού του ΚΚΠ ΑΜΑΘΡΑ. Ακολουθεί συνοπτική παράθεση των υποσυστημάτων του ΑΣΚΛΗΠΙΟΣΤΜ που τέθηκαν σε παραγωγική λειτουργία :

  • Δημόσιο Λογιστικό
  • Γενική Λογιστική
  • Προϋπολογισμοί – Απολογισμοί
  • Αναλυτική Λογιστική
  • Εισπρακτέοι Λογαριασμοί
  • Πληρωτέοι λογαριασμοί
  • Διαχείριση αποθηκών
  • Διαχείριση Προσωπικού
  • Διαχείριση Μισθοδοσίας
  • Πρωτόκολλο
Τα αποτελέσματα

Αυτόματη Λειτουργία Πληροφοριακού Συστήματος.

Το πληροφοριακό σύστημα αυτοματοποιεί διαδικασίες στο μέγιστο δυνατό βαθμό, μειώνοντας στο ελάχιστο τους απαραίτητους χειρισμούς εκ μέρους των χρηστών, ώστε να βελτιώνει την παραγωγικότητα και να ευνοεί τη γρήγορη άντληση πληροφοριών.

Αποτελεσματική διαχείριση κόστους υπηρεσιών.

Όλα τα λειτουργικά τμήματα του Πληροφοριακού Συστήματος λειτουργούν με ενιαίο τρόπο και ως μέρη ενός ενιαίου συστήματος, αυτομάτως αλληλοενημερωνόμενα.