Μηχανογράφηση της κοινωνικής Υπηρεσίας Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Αλεξάνδρα»
Αντικείμενο έργου
Αντικείμενο του έργου ήταν η υλοποίηση, εγκατάσταση και η παραγωγική λειτουργία του λογισμικού της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου.

Προβλήματα που έλυσε
Πρόβλημα 1
Καταγραφή και παρακολούθηση όλων των σχετικών πληροφοριών κατά την χρονική διαδοχή τους.
Πρόβλημα 2
Έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση της διοίκησης, με ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία.
Πρόβλημα 3
Κάλυψη των απαιτήσεων λειτουργικότητας και χρηστικότητας του συνόλου των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και διαδικασιών. Δυνατότητα ανταλλαγής στοιχείων αξιοποίησης ροής διαδικασιών.
Η λύση

Μέσω του νέου συστήματος παρακολουθείται ηλεκτρονικά η διαχείριση όλων των σταδίων κάθε διαδικασίας:

  • Δημογραφικά στοιχεία – Περιγραφή Περιστατικών
  • Εισαγωγή – Μετάθεση περιστατικού
  • Τρέχοντα στοιχεία εξυπηρετούμενων
  • Δράσεις
Τα αποτελέσματα

Αναβάθμιση του τρόπου εξυπηρέτησης και επικοινωνίας του φορέα με το εξωτερικό του περιβάλλον (πολίτες, τρίτοι φορείς).

Παρακολούθηση του ιστορικού και της τρέχουσας κατάστασης κάθε ωφελούμενου και οικογένειας σε πραγματικό χρόνο.

Κωδικοποίηση των διαδικασιών

και παρακολούθηση των βημάτων κάθε μιας από αυτές.

Παραγωγή στατιστικών πληροφοριών και αναφορών.

Ελαχιστοποίηση λαθών των πληροφοριών.

Ασφάλεια, ακεραιότητα, πληρότητα των πληροφοριών.