Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣΥ) Asclepios™ Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας
Αντικείμενο έργου
Αντικείμενο του έργου ήταν η προμήθεια και η ενεργοποίηση ενός Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Νοσοκομείου, καθώς και η παροχή όλων των απαιτούμενων υπηρεσιών για την εγκατάσταση, παραμετροποίηση, διασύνδεση και υποστήριξη λειτουργίας του.
Αντικείμενο έργου
Προβλήματα που έλυσε
Πρόβλημα 1
Ηλεκτρονική διασύνδεση όλων των τμημάτων και κλινικών του Νοσοκομείου (Παραγγελία φαρμάκων κατευθείαν από το χώρο νοσηλείας ή από τα εργαστηριακά τμήματα, παραγγελία και καταγραφή των εργαστηριακών εξετάσεων και των αποτελεσμάτων των εργαστηριακών εξετάσεων, Ηλεκτρονική παραγγελία εξετάσεων προς το Πληροφοριακό Σύστημα Εργαστηρίων κλπ)
Πρόβλημα 2
Έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση της διοίκησης, με ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία. Εξαγωγή στατιστικών δεδομένων βασισμένων σε οποιαδήποτε από τις βασικές διαστάσεις του συστήματος, υποβοηθώντας την διαδικασία λήψης αποφάσεων.
Πρόβλημα 3
Κάλυψη των απαιτήσεων λειτουργικότητας και χρηστικότητας του συνόλου των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και διαδικασιών του Νοσοκομείου. Δυνατότητα ανταλλαγής στοιχείων αξιοποίησης ροής διαδικασιών. Διασφάλιση άρτιας και ομογενούς τήρησης όλων των στοιχείων σε ενιαία ηλεκτρονική Βάση Δεδομένων
Πρόβλημα 4
Τήρηση ενιαίων κωδικοποιήσεων, μητρώο ασθενών και λοιπές πληροφορίες, με τα υπόλοιπα εργαστήρια και το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του Νοσοκομείου.
Η λύση

Ενεργοποίηση Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Νοσοκομείου ΑΣΚΛΗΠΙΟΣΤΜ. Παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης και υποστήριξης σε όλο το προσωπικού του Νοσοκομείου. Ακολουθεί συνοπτική παράθεση των υποσυστημάτων του ΑΣΚΛΗΠΙΟΣΤΜ που τέθηκαν σε παραγωγική λειτουργία:

  1. ΑΣΚΛΗΠΙΟΣΤΜ FINANCE (Λογιστήριο, Διαχειρίσεις, Προμήθειες, Συμβάσεις)
  2. ΑΣΚΛΗΠΙΟΣΤΜ HR (Γραφείο Προσωπικού, Μισθοδοσία)
  3. ΑΣΚΛΗΠΙΟΣΤΜ PATIENT (Γραφείο Κίνησης Εξωτερικά Ιατρεία, Ολοήμερα Ιατρεία)
  4. ΑΣΚΛΗΠΙΟΣΤΜ PHARMACY (Φαρμακείο)
  5. ΑΣΚΛΗΠΙΟΣΤΜ CARE (Ιατρικός & Νοσηλευτικός Φάκελος)
  6. ΑΣΚΛΗΠΙΟΣΤΜ DIET (Διαιτολόγιο)
  7. ΑΣΚΛΗΠΙΟΣΤΜ LAB (Πληροφοριακό Σύστημα Εργαστηρίων)
  8. ΑΣΚΛΗΠΙΟΣΤΜ FM (Τεχνική Υπηρεσία – Βιοϊατρική Τεχνολογία)
  9. ΑΣΚΛΗΠΙΟΣΤΜ DP (Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο-Διακίνηση Εγγράφων)
  10. ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ™ SOA-HL7 (Ομάδα Εφαρμογών Διαλειτουργικότητας – Ανοιχτών Προτύπων)
Τα αποτελέσματα

Αυτόματη Λειτουργία Πληροφοριακού Συστήματος.

Το πληροφοριακό σύστημα αυτοματοποιεί διαδικασίες στο μέγιστο δυνατό βαθμό, μειώνοντας στο ελάχιστο τους απαραίτητους χειρισμούς εκ μέρους των χρηστών, ώστε να βελτιώνει την παραγωγικότητα και να ευνοεί τη γρήγορη άντληση πληροφοριών.

Αποτελεσματική διαχείριση κόστους υπηρεσιών του Νοσοκομείου.

Όλα τα λειτουργικά τμήματα του Πληροφοριακού Συστήματος λειτουργούν με ενιαίο τρόπο και ως μέρη ενός ενιαίου συστήματος, αυτομάτως αλληλοενημερωνόμενα.

Υποστήριξη αποτελεσματικής διαδικασίας διαχείρισης προμηθειών.

Εφαρμογή μιας οργανωμένης και ομαλής «ροής προμηθειών», με το μέγιστο βαθμό αυτοματισμών όλων των τυποποιημένων βημάτων.

Ασθενοκεντρική δομή

Η οντότητα του ασθενούς είναι η κεντρική οντότητα στο Πληροφοριακού Συστήματος όσον αφορά τη διαχείριση των οικονομικών πληροφοριών εσωτερικών και εξωτερικών ασθενών και, με τη χρήση ενός κωδικού ασθενούς, κοινού για όλα τα τμήματα του Νοσοκομείου αποκτάται πρόσβαση σε όλα τα υπόλοιπα στοιχεία, ανάλογα με τα δικαιώματα του κάθε χρήστη.

Τυποποίηση και συμβατότητα με πρότυπα.

Το σύστημα, είναι συμβατό με το ICD-10 και υιοθετεί τις τυποποιήσεις που χρησιμοποιούνται στην ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ του νοσοκομείου και των εξωτερικών φορέων υγείας (KEN, Ιατρικές πράξεις, Κωδικοποίηση ΕΟΠΥΥ, υλικά κατά GMDN, γενόσημα φάρμακα, ESYnet κ.α.).