Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος για τις ανάγκες της κεντρικής υπηρεσίας και των μονάδων θεραπευτικών προγραμμάτων ανά την επικράτεια του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων ΚΕΘΕΑ
Αντικείμενο έργου
Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Φάκελου Εξυπηρετούμενου, Πληροφοριακό σύστημα Οικονομικών Υπηρεσιών – Γραφείο Προσωπικού – Μισθοδοσίας. Παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης και υποστήριξης σε όλο το προσωπικού του ΚΕΘΕΑ.
Προβλήματα που έλυσε
Πρόβλημα 1
Κάλυψη των απαιτήσεων λειτουργικότητας και χρηστικότητας του συνόλου των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και διαδικασιών του ΚΕΘΕΑ λαμβάνοντας υπόψη όλες τις ιδιαιτερότητες και εξατομικευμένες ανάγκες κάθε τμήματος του ΚΕΘΕΑ.
Πρόβλημα 2
Κάλυψη εξειδικευμένων απαιτήσεων. Ο σχεδιασμός των ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών και διεπαφών τους έγινε με τέτοιο τρόπο ώστε να λαμβάνουν υπόψη τους αφενός τις απαιτήσεις και ειδικά χαρακτηριστικά των ομάδων χρηστών και αφετέρου να συμβαδίζουν με την γενικότερη ηλεκτρονική διεπαφή της Δημόσιας Διοίκησης.
Πρόβλημα 3
Βελτίωση προγραμματισμού και οργάνωσης εργασιών. Ο προγραμματισμός των εργασιών – δράσεων – επισκέψεων, τηρείται εντός των δομών του ΚΕΘΕΑ αλλά και απομακρυσμένα στο χώρο παροχής των υπηρεσιών, για καλύτερη οργάνωση και εκτέλεση αυτών.
Η λύση

Ανάπτυξη, εγκατάσταση και ενεργοποίηση Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος με σύγχρονες τεχνολογίες, το οποίο λειτουργεί σε περιβάλλον Εικονικών Μηχανών και παρέχει την πλήρη λειτουργικότητά του μέσα από WEB Browser (thin client architecture). Καλύπτει όλο το εύρος λειτουργίας του ΚΕΘΕΑ, και αξιοποιείται τόσο από τις Κεντρικές Υπηρεσίες όσο και από τα κατά τόπους θεραπευτικά προγράμματα, αυτοματοποιώντας πληθώρα επιχειρησιακών διαδικασιών του οργανισμού. Ακολουθεί συνοπτική παράθεση των υποσυστημάτων που τέθηκαν σε παραγωγική λειτουργία :

 • Διαχείριση Φακέλου Εξυπηρετούμενων
 • Υποσύστημα Γενικής Λογιστικής
 • Υποσύστημα Αναλυτικής Λογιστικής
 • Υποσύστημα Διαχείρισης Παγίων
 • Υποσύστημα Διαχείρισης Προμηθειών
 • Υποσύστημα Διαχείρισης Αποθηκών
 • Υποσύστημα Διαχείρισης Διαθεσίμων
 • Διαδικτυακή Πύλη
 • Ηλεκτρονική Εκπαίδευση
 • Τηλεσυμβουλευτική
 • Διενέργεια Ερευνών
 • Αυτοματοποίηση Επιχειρησιακών Διαδικασιών
Τα αποτελέσματα

Καλύτερη εξυπηρέτηση εξυπηρετούμενων – θεραπευτικός σχεδιασμός και αντιμετώπιση

Ενιαίος φάκελος που συγκεντρώνει όλα τα δεδομένα για να πραγματοποιήσει καλύτερη εκτίμηση και αξιολόγηση των αναγκών. Αύξηση της προσβασιμότητας τους αλλά και την ανάπτυξη της γενικότερης εξωστρέφειας του οργανισμού.

Καλύτερη και ποιοτικότερη διαχείριση της κλινικής και άλλης πληροφορίας

Βελτίωση στην αναζήτηση και την αναγνωσιμότητα (είδος εγγράφων και χαρακτηρισμός εγγράφων).

Αποτελεσματική διαχείριση κόστους υπηρεσιών.

Πλήρης διαλειτουργικότητα των εφαρμογών προκειμένου να λειτουργούν με ενιαίο τρόπο και ως μέρη ενός ενιαίου συστήματος.

Αυτοματοποίηση διαδικασιών.

Μείωση στο ελάχιστο των απαραίτητων χειρισμών εκ μέρους των χρηστών, βελτίωση παραγωγικότητας, γρήγορη άντληση πληροφοριών.

Αποτελεσματικότερη παρακολούθηση

της λειτουργίας και απόδοσης του ΚΕΘΕΑ.

Διεύρυνση της προσβασιμότητας

των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Αύξηση της παραγωγικότητας

και της αποτελεσματικότερης διαχείρισης των πόρων του ΚΕΘΕΑ.