ΚΑΛΑΣ A.E.

Αντικείμενο έργου
Το υποσύστημα ΕΛΠ.iS αποτελεί μία Cloud λύση, η χρήση της οποίας συνδράμει στην σύνταξη οικονομικών καταστάσεων του ημερολογιακού έτους, βάσει των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (Ε.Λ.Π), όπως αυτά έχουν ορισθεί από την κείμενη νομοθεσία και την ευθυγράμμιση με την «Νέα Ευρωπαϊκή Λογιστική Οδηγία»
Που απευθύνεται
Ιδιωτικός τομέας

Προβλήματα που έλυσε
Πρόβλημα 1
Υποστήριξη στην επιλογή κατάλληλων λογιστικών πολιτικών για το φορέα που εφαρμόζει τα Ε.Λ.Π.
Πρόβλημα 2
Υποστήριξη σχετικά την επιλογή επεξηγήσεων και το εύρος τους για πλήρεις σημειώσεις (notes) επί των οικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Νόμου και το μέγεθος της οντότητας που εφαρμόζει Ε.Λ.Π.
Πρόβλημα 3
Αναγνώριση της επίπτωσης από μεταβολές λογιστικών πολιτικών και διόρθωση λαθών που διενεργούνται με την αναδρομική διόρθωση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων όπως εάν εφαρμοζόταν παγίως η νέα λογιστική πολιτική και να μην είχε συμβεί ποτέ το λάθος
Η λύση

Μέσω του νέου συστήματος δίνονται οι παρακάτω δυνατότητες :

  • Δημιουργία απεριόριστων ημερολογιακών εγγραφών προσαρμογής σε Ε.Λ.Π.
  • Δημιουργία ιστορικού εγγραφών ανά χρήση
  • Δημιουργία ισοζυγίων έναρξης και λήξης της κάθε χρήσης βάσει Ε.Λ.Π.
  • Δημιουργία Οικονομικών Καταστάσεων και απαιτούμενου προσαρτήματος (notes) βάσει Ε.Λ.Π.
  • Παρουσίαση αναφοράς συμφωνίας Ε.Γ.Λ.Σ. και Ε.Λ.Π. σε επίπεδο ισοζυγίων και εγγραφών
Τα αποτελέσματα

Λειτουργία με όλα τα υφιστάμενα λογιστικά συστήματα

καθώς απαιτείται μόνο η χρήση ισοζυγίου Ε.Γ.Λ.Σ. της χρήσης υπό μετατροπή σε μορφή excel

Αυτόνομη λειτουργία της υπηρεσίας ανεξάρτητα με το λογιστικό πρόγραμμα

Εφαρμογή κανόνων χαρτογράφησης και αντιστοίχισης βάσει κανόνων Ε.Λ.Π. διασφαλίζοντας την ακρίβεια των δεδομένων

Δυνατότητα αποθήκευσης όλων χρήσεων και των δεδομένων σε μοναδικό περιβάλλον για κάθε εταιρεία

ερμηνευτική καθοδήγηση

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) όπου η πληροφόρηση που παρέχεται από το νέο πλαίσιο δεν είναι επαρκής και στο βαθμό που οι ρυθμίσεις των προτύπων αυτών είναι συμβατές με τον νόμο