Πληροφοριακό Σύστημα Οικονομικής Διαχείρισης (Ελεγκτικό Συνέδριο)
Αντικείμενο έργου
Αντικείμενο του έργου ήταν η προμήθεια και η ενεργοποίηση ενός Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Οικονομικής Διαχείρισης, καθώς και η παροχή όλων των απαιτούμενων υπηρεσιών για την εγκατάσταση, παραμετροποίηση, διασύνδεση και υποστήριξη λειτουργίας του.
Προβλήματα που έλυσε
Πρόβλημα 1
Πλήρης μηχανογραφική κάλυψη οικονομικών υπηρεσιών.Έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση της διοίκησης, με ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία. Εξαγωγή στατιστικών δεδομένων. Υποβοήθηση στην διαδικασία λήψης αποφάσεων.
Πρόβλημα 2
Κάλυψη των απαιτήσεων λειτουργικότητας και χρηστικότητας του συνόλου των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και διαδικασιών του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Δυνατότητα ανταλλαγής στοιχείων αξιοποίησης ροής διαδικασιών.
Πρόβλημα 3
Ορθολογική διαχείριση των υλικών πόρων & βέλτιστη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού.
Η λύση

Το σύστημα καλύπτει πλήρως την Οικονομική Διαχείριση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, καθώς είναι προσαρμοσμένο στις ειδικές απαιτήσεις που θέτει η κείμενη νομοθεσία και στις διαδικασίες που απαιτούν ο έλεγχος και η Διαύγεια. Στηρίζεται σε μια νέα αντίληψη, που έχει σαν βασική αρχή το ολοκληρωμένο περιβάλλον λειτουργίας των Οικονομικών Υπηρεσιών, με πλήρη ενημέρωση όλων των επιμέρους τμημάτων και αυτόματη απεικόνιση των λογιστικών γεγονότων που λαμβάνουν χώρα κατά την διαδικασία.
Ειδικότερα το πρόγραμμα περιλαμβάνει τις επιμέρους ενότητες για:

  • Διαχείριση προϋπολογισμού
  • Διαχείριση Προμηθειών / Δεσμεύσεων και διαχείρισης αιτημάτων
  • Διαχείριση Δαπανών – Εσόδων / Εξόδων
  • Λογιστήριο / Ταμείο και Διαχείριση κεφαλαίων
  • Γενική και Αναλυτική Λογιστική / Τήρηση βιβλίων και Στοιχείων
  • Διαχείριση Πάγιων Στοιχείων
  • Διαχείριση Χρεογράφων / Στατιστικά στοιχεία
  • Υποσύστημα Παραγωγής Εγγράφων
  • Υποσύστημα Αναφορών και Εκτυπώσεων
Τα αποτελέσματα

Ενοποίηση, συστηματική παρακολούθηση,

διαχείριση και έλεγχος των δεδομένων (οικονομικά δεδομένα, επιχειρησιακά, οργανωτικά δεδομένα)

Μείωση της γραφειοκρατίας

με συνέπεια στην βελτίωση της πληροφόρησης των συναλλασσόμενων και της ταχύτητας εξυπηρέτησής τους, και την ελαχιστοποίηση των λαθών.

Αποτελεσματική διαχείριση κόστους υπηρεσιών.

Τα λειτουργικά τμήματα της Οικονομικής Διαχείρισης λειτουργούν με ενιαίο τρόπο και ως μέρη ενός ενιαίου συστήματος, αυτομάτως αλληλοενημερωνόμενα.

Υποστήριξη αποτελεσματικής διαδικασίας διαχείρισης προμηθειών.

Εφαρμογή μιας οργανωμένης και ομαλής «ροής προμηθειών», με το μέγιστο βαθμό αυτοματισμών όλων των τυποποιημένων βημάτων.