Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος για τη Δημιουργία Φακέλου Ωφελούμενου για τους Αιτούντες Άσυλο
Φορέας υλοποίησης
Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών – Αναπτυξιακή Ανώνυμος Εταιρεία Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΕΑΤΑ ΑΕ) σε συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ (Το Πρόγραμμα ESTIA -Στήριξη Έκτακτης Ανάγκης για την Ένταξη και τη Στέγαση, υλοποιείται από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή την Πολιτική Προστασία και Ανθρωπιστική Βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης).
Αντικείμενο έργου
Αντικείμενο του έργου ήταν η υλοποίηση ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος παρακολούθησης της καθημερινής διαβίωσης των προσφύγων, αιτούντων άσυλο, από το αρμόδιο προσωπικό.

Προβλήματα που έλυσε
Πρόβλημα 1
Καταγραφή και παρακολούθηση όλων των σχετικών πληροφοριών κατά την χρονική διαδοχή τους, συμπεριλαμβανομένων των περιερχομένων σε γνώση του φορέα πληροφοριών, των αποτελεσμάτων έρευνας, των πάσης φύσεως διαγνώσεων και των αποφάσεων όλων των θεσμικών οργάνων του φορέα και της πολιτείας.
Πρόβλημα 2
Έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση της διοίκησης, με ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία. Εξαγωγή στατιστικών δεδομένων βασισμένων σε οποιαδήποτε από τις βασικές διαστάσεις του συστήματος, υποβοηθώντας την διαδικασία λήψης αποφάσεων.
Πρόβλημα 3
Κάλυψη των απαιτήσεων λειτουργικότητας και χρηστικότητας του συνόλου των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και διαδικασιών του ΕΑΤΑ. Δυνατότητα ανταλλαγής στοιχείων αξιοποίησης ροής διαδικασιών.
Η λύση

Μέσω του συστήματος Beneficiary Record – Facilities Management, παρακολουθείται ηλεκτρονικά η διαχείριση όλων των σταδίων κάθε διαδικασίας που αφορά την παρακολούθηση της καθημερινής διαβίωσης των προσφύγων, αιτούντων άσυλο, από το αρμόδιο προσωπικό, ενός Επιβλέποντος Διαμερισμάτων (Accommodation supervisor), ενός Κοινωνικού Επιστήμονα (Social scientist) και ενός Διερμηνέα (Interpreter), κατά τη διαμονή/φιλοξενία τους στα διαμερίσματα.

Τα αποτελέσματα

Παρακολούθηση του ιστορικού και της τρέχουσας κατάστασης

κάθε ωφελούμενου και οικογένειας σε πραγματικό χρόνο.

Κωδικοποίηση των διαδικασιών

και παρακολούθηση των βημάτων κάθε μιας από αυτές.

Παραγωγή στατιστικών πληροφοριών και αναφορών.

Εξοικονόμηση χρόνου από το προσωπικό του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Αττικής

λόγω της συγκέντρωσης και διαχείρισης της πληροφορίας μέσω ενός ενιαίου, χρηστικού και αποδοτικού πληροφοριακού συστήματος.

Ελαχιστοποίηση λαθών των πληροφοριών.

Ασφάλεια, ακεραιότητα, πληρότητα των πληροφοριών.