HRMS
Προσωπικό & Μισθοδοσία
What is it?
What is it?

Η εφαρμογή του ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ™ HR αποτελείται από τα παρακάτω υποσυστήματα:

 • Μισθοδοσία
 • Γραφείο προσωπικού 

Τα υποσυστήματα αυτά καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες του Τμήματος Προσωπικού και του Γραφείου Μισθοδοσίας ενός φορέα. Υποστηρίζουν την άρτια και πλήρη κάλυψη όλων των υποχρεώσεων του φορέα, όπως αυτές προκύπτουν απ’ όλες τις σχετικές κείμενες διατάξεις: νόμους, πράξεις, κανονισμούς, εγκυκλίους, Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και υπουργικές αποφάσεις. Παρέχουν τη δυνατότητα να ορίζονται διαφορετικά δικαιώματα/ρόλοι για κάθε χρήστη όσον αφορά τα δεδομένα που μπορεί να τροποποιήσει, να αναγνώσει, να εκτυπώσει ή να εξάγει, καθώς και τις λειτουργίες που μπορεί να εκτελέσει. Υπάρχει η δυνατότητα να παρέχονται τα ίδια δικαιώματα/ρόλοι σε περισσότερους του ενός χρηστών. Κάθε τροποποίηση δεδομένων από οποιονδήποτε καταγράφεται από το ΠΣ σε ειδικό «αρχείο» καταγραφής ενεργειών χρηστών ώστε να είναι δυνατόν ανά πάσα στιγμή να ελεγχθεί από ποιον χρήστη έχει τελεστεί και πότε.

How does it work?
How does it work?

ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ™  PAYROLL

Τα κυριότερα χαρακτηριστικά της εφαρμογής Μισθοδοσίας ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ™  PAYROLL συνοψίζονται στα εξής:

 1. Διαχείριση Τακτικής Μισθοδοσίας, Εφημεριών & Υπερωριών των εργαζομένων:
 • Ευέλικτη διαχείριση καρτέλας εργαζομένου
 • Πλήρης διατήρηση ιστορικότητας εργαζομένου
 • Αυτόματη ενημέρωση μισθολογικών στοιχείων:

– μισθολογικά κλιμάκια
– αναπροσαρμογές

 • Πλήρης κάλυψη όλων των εργασιακών σχέσεων:

– έμμισθοι
– ημερομίσθιοι
– ωρομίσθιοι
– συμβάσεις ορισμένου ή αορίστου χρόνου

– μερική ή εκ περιτροπής απασχόληση

– δελτίο παροχής υπηρεσιών

– διάφοροι τρίτοι

– προγράμματα ΕΣΠΑ

 • Διαχείριση μισθοδοτικών περιόδων. Υπολογισμός:

– κανονικών περιόδων

– επιδομάτων 

– αποζημιώσεων

– αναδρομικών αποδοχών

– εκκαθάρισης φόρου

 • Επεξεργασία μισθοδοτικής περιόδου:

– ολοκληρωμένη διαχείριση ανταμοιβών

– άδεια

– ασθένεια

– παροχές

– πρόσθετες αποδοχές

– προκαταβολές

 1. Αυτοματοποιημένες διαδικασίες – Υποβολές μέσω Internet. Δυνατότητα υποβολής μέσω Internet των οριστικών δηλώσεων ΦΜΥ, ΑΠΔ.
 2. Μηχανισμός που αυτοματοποιεί πλήρως τις διαδικασίες έκδοσης μισθοδοσίας, βασίζεται σε μισθοδοτικούς κανόνες που εφαρμόζονται σε ομάδες εργαζομένων και εφαρμόζεται με κριτήρια καταλληλότητας για αμοιβές (μισθούς και επιδόματα) οριζόμενα από το χρήστη.
 3. Ορισμός αριθμού μισθοδοσιών ανά έτος, μικτού μηνιαίου μισθού και ωρομισθίου ασφαλιστικής κλάσης.
 4. Αποκεντρωμένη διαχείριση προγράμματος βαρδιών/εφημεριών.
 5. Διαχείριση και υπολογισμός μισθοδοσίας ωρομισθίων.
 6. Εκκαθάριση των εφημεριών του ιατρικού προσωπικού σε μηνιαία βάση.
 7. Εκκαθάριση των υπερβάσεων των εφημεριών πέραν των τακτικών σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις για την ίδια χρονική περίοδο. 
 8. Δυνατότητα ολικής ή επιλεκτικής περικοπής των εφημεριών και των υπερβάσεων, των υπερωριών.
 9. Δυνατότητα πολλαπλών εκκαθαρίσεων και εκτέλεσης διορθωτικών πράξεων και αυτόματη ενημέρωση αρχείου Βεβαιώσεων Αποδοχών μετά το κλείδωμα της αμοιβής.
 10. Αναλυτική προκοστολόγηση εφημεριών.
 11. Δημιουργία ειδικά διαμορφωμένου πίνακα (Excel) των προγραμμάτων ημερήσιας απασχόλησης του προσωπικού.
 12. Αυτόματη δημιουργία και ασφαλής αποστολή του αρχείου για υπολογισμό.
 13. Δυνατότητα χειροκίνητων αναδρομικών με αυτόματη εισαγωγή κρατήσεων.
 14. Δυνατότητα εκτύπωσης εκκαθαριστικών σημειωμάτων μέσω ηλεκτρονικής διεύθυνσης που θα ορίσει η εταιρεία.
 15. Δυνατότητα εκκαθάρισης αμοιβών ΔΣ / εκτός έδρας ολοήμερων ιατρείων.
 16. Έλεγχος και συμφωνία των αποτελεσμάτων κάθε εκκαθάρισης μέσω βοηθητικών πινάκων.
 17. Παρακολούθηση αδειών: κανονικές, ειδικές, άδειες ασθενείας (ακόμη και άνευ αποδοχών), υπόλοιπων αδείας.
 18. Καταχώριση των ωρών απασχόλησης μέσω εξαιρέσεων από το ωράριο.
 19. Παρακολούθηση απουσιών εργαζομένων.
 20. Αρχείο καταγραφής ημερομηνιών και χρηστών που έκαναν την αλλαγή.
 21. Εξουσιοδοτήσεις πρόσβασης των χρηστών με δυνατότητα διαχωρισμού των ρόλων και των αρμοδιοτήτων.
 22. Υποστήριξη ειδικών συμβάσεων.
 23. Υποστήριξη καταβολής αναδρομικών.
 24. Δυνατότητα προϋπολογισμού και απολογισμού ετήσιων μισθοδοσιών (ενημερωτικά προς υπουργείο Υγείας και Οικονομικών).
 25. Δυνατότητα εξαγωγής στατιστικών στοιχείων με εύκολη χρήση.
 26. Ολοκληρωμένη διαχείριση συμβάσεων εργασίας. Πλήρης διατήρηση ιστορικότητας και προβολή πινάκων ιστορικότητας συμβάσεων.
 27. Δυνατότητα εξαγωγής αποτελεσμάτων μαζικής μισθοδοσίας σε επίπεδο μήνα/έτους (ή/και άλλης οριζόμενης χρονικής περιόδου) σε μορφές *.xls, *.html, *.pdf.
 28. Υπολογισμός αποζημίωσης αδείας/απόλυσης.
 29. Αντιλογισμός μισθοδοσίας.
 30. Κατάσταση ΕΣΥ-ΝΕΤ.
 31. Αρχείο ΕΤΑΑ για ηλεκτρονική υποβολή.
 32. Πληρότητα εκτυπώσεων. Eπιλογές πρότυπων εκτυπώσεων καταστάσεων μισθοδοσίας και όλων των σχετικών εντύπων Δημοσίου:

– έντυπα προσλήψεων 

– έντυπα αποχωρήσεων

– έντυπα συμβάσεων 

– προσωρινή και οριστική ΦΜΥ 

– βεβαίωση παρακράτησης φόρου

– πίνακας προσωπικού 

– πρόγραμμα εναλλαγής

– οικογενειακό επίδομα

– επιδότηση παραμεθόριων 

– βεβαίωση εποχικότητας 

– πρακτική άσκηση 

– καταστάσεις ασφαλίστρων όλων των επικουρικών και λοιπών ταμείων 

– υπόλοιπο αδειών (όλων των τύπων) 

– πλαφόν ασθενείας

– Οnline Reporting για τα προοδευτικά σύνολα μισθοδοσίας 

– Οnline Reporting μισθοδοσίας ανά κατηγορία εργαζομένων

 1. Η εφαρμογή εμπεριέχει επιλογές που επιτρέπουν τη δημιουργία και απόδοση των παρακάτω αρχείων: 

– Αρχεία XML για κατάθεση στην ενιαία αρχή πληρωμών

– Αρχείο περιοδικής αναλυτικής δήλωσης (ΑΠΔ) για το ΙΚΑ, με δυνατότητα σχετικής επεξεργασίας

– Δικαστικές αποφάσεις: Δημιουργία αρχείων πληρωμής για αναδρομικά από δικαστικές αποφάσεις. Ενσωματωμένη λειτουργικότητα απεικόνισης επιδικασθέντων αναδρομικών σε μορφή αρχείου XML ΥΔΕ

 1. Πίνακες ΒΙ Forms.
 2. ΔΑΥΚ.
 3. Διασύνδεση με εφαρμογή ΑΣΚΛΗΠΙΟΣΤΜ FINANCE – Γενική Λογιστική.
 4. Διασύνδεση με εφαρμογή ΑΣΚΛΗΠΙΟΣΤΜ PERSONEL – Γραφείο Προσωπικού για την αυτόματη ανάλυση σε ώρες του προγράμματος βαρδιών και εφημεριών και αποστολή του για την εκκαθάριση στην εφαρμογή της μισθοδοσίας. Κάθε νομοθετική αλλαγή που θα επηρεάζει θέματα ασφαλιστικά, μισθολογικά, κοστολόγησης των προσθέτων αμοιβών και αναπροσαρμογής των ισχυόντων πλαφόν, θα εκτελείται έγκαιρα με ευθύνη της εταιρείας.

ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ™ PERSONEL

Τα κυριότερα χαρακτηριστικά της εφαρμογής Γραφείου Προσωπικού ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ™ PERSONEL συνοψίζονται στα εξής:

 • Πλήρης τήρηση του Ατομικού Μητρώου κάθε ενεργού ή μη υπαλλήλου, το οποίο θα περιλαμβάνει ενδεικτικά τα εξής βασικά στοιχεία: φύλο, ονοματεπώνυμο (και προαιρετικά φωτογραφία), πατρώνυμο, μητρώνυμο, ημερομηνία και τόπο γέννησης, διεύθυνση και ταχυδρομικό κώδικα, στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο, email), αριθμός δελτίου ταυτότητας, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ., Α.Μ.Κ.Α., οικογενειακή κατάσταση, αριθμός μητρώου, σπουδές, προσόντα, παρατηρήσεις.
 • Εμφάνιση online προφίλ εργαζομένων με σπουδές, εμπειρία, δεξιότητες, οικογενειακά στοιχεία, στοιχεία για επικοινωνία άμεσης ανάγκης, χωριστή εμφάνιση με μισθολογικά στοιχεία και στοιχεία απόδοσης.
 • Πλήρης τήρηση των στοιχείων που αφορούν τα προστατευόμενα μέλη κάθε ενεργού ή μη υπαλλήλου, τα οποία θα περιλαμβάνουν ενδεικτικά: προστατευόμενα μέλη, είδος σχέσης, φύλο, ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης, στοιχεία φοίτησης σε εκπαιδευτικό ίδρυμα, δικαιούμενα επιδόματα, ημερομηνία απώλειας ιδιότητας προστατευόμενου μέλους και παρατηρήσεις.
 • Αποκεντρωμένος τρόπος ανανέωσης των στοιχείων των εργαζομένων (π.χ. μέσω internet/Intranet).
 • Επιθεώρηση από τον εργαζόμενο όλων των ατομικών και οικογενειακών στοιχείων, καθώς και των στοιχείων αδείας και ασθενείας μέσω intranet (με αντίστοιχη τήρηση όλων των κανόνων ασφαλείας).
 • Ειδικό πεδίο εμφάνισης παρούσας θέσης εργαζομένου.
 • Ορισμός όλης της οργανωτικής δομής και ένταξης σ’ αυτήν των εργαζομένων.
 • Δυνατότητα πολλαπλών οργανωτικών δομών που συνυπάρχουν.
 • Καθορισμός και κατηγοριοποίηση των εργασιακών χώρων με τους αντίστοιχους εργαζομένους και την οργανωτική δομή.
 • Αλλαγές στην οργανωτική δομή με ευκολίες στις μαζικές αλλαγές εργαζομένων και αυτόματη ενημέρωση των εργαζομένων που ακολουθούν την αλλαγή.
 • Καταγραφή και τήρηση πλήρους ιστορικού κάλυψης των οργανικών θέσεων του φορέα από τους υπαλλήλους που υπηρετούν ή υπηρετούσαν σε οργανική θέση για οποιαδήποτε χρονική περίοδο.
 • Καταγραφή των στοιχείων των μετακινημένων και αποσπασμένων υπαλλήλων προς και από το Φορέα και πλήρες σχετικό ιστορικό ανεξαρτήτως βάθους χρόνου, το οποίο θα περιλαμβάνει τα εξής: Ημερομηνία έναρξης και λήξης μετακίνησης ή απόσπασης, στοιχεία σχετικής απόφασης, καταβολή ή όχι μισθοδοσίας από το Φορέα, καθώς επίσης και ειδοποίηση σχετικά με την ημερομηνία λήξης της απόσπασης ή μετακίνησης. 
 • Αναζητήσεις βασισμένες σε απαιτήσεις χαρακτηριστικών εργαζομένων στα καταχωρισμένα στοιχεία (π.χ. ειδικότητα, βαθμίδα).
 • Ενιαία κωδικοποίηση των θέσεων/εργασιών για όλο τον οργανισμό.
 • Τίτλοι των θέσεων/εργασιών.
 • Παρακολούθηση στοιχείων κλάδου, ειδικότητας, βαθμός, βαθμίδα κλπ.
 • Αναλυτική περιγραφή της εργασίας και οι απαιτούμενες δεξιότητες.
 • Προφίλ εργαζομένου που χρειάζεται για τη θέση/εργασία.
 • Ένταξη κάθε εργαζομένου σε μία ή περισσότερες θέσεις και βαθμούς.
 • Διαχείριση βάρδιας προσωπικού ανά τμήμα και προϊστάμενο.
 • Διαχείριση των σεμιναρίων και γενικότερα της εκπαίδευσης των εργαζομένων με αναλυτική καταγραφή για τόπο διεξαγωγής, θέμα, συμμετέχοντες και αξιολόγηση σεμιναρίου, εισηγητή, εργαζομένων.
 • Reporting απουσιών και ασθενειών και ανάλυση απουσιών ανά τμήμα και προϊστάμενο. Πλήρης τήρηση όλων των στοιχείων αδειών και ρεπό, ανεξαρτήτως βάθους χρόνου, κάθε ενεργού ή μη υπαλλήλου, τα οποία ενδεικτικά θα περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: είδος άδειας ή ρεπό, έναρξη και λήξη αυτής, στοιχεία απαραίτητων δικαιολογητικών (π.χ. για αναρρωτικές άδειες), επιπτώσεις στη βαθμολογική και τη μισθολογική εξέλιξη του υπαλλήλου (π.χ. για άδειες άνευ αποδοχών) κλπ.
 • Προφίλ εργαζομένου με αναφορά στις απουσίες (γραφικό κατά προτίμηση).
 • Δυνατότητα ελέγχου υπέρβασης των σχετικών ορίων όλων των προβλεπομένων ειδών αδειών και ρεπό, ώστε να μην επιτρέπονται καταχωρίσεις που προκαλούν υπέρβαση, λαμβάνοντας υπόψη τα απαραίτητα στοιχεία κάθε εργαζομένου (χρόνια υπηρεσίας, συνθήκες που δικαιολογούν πρόσθετες ημέρες αδειών), τον τύπο της άδειας (κανονική/αναρρωτική), καθώς και το ιστορικό χορήγησης σχετικών αδειών στο συγκεκριμένο εργαζόμενο (αν αυτό απαιτείται).
 • Δυνατότητα δημιουργίας αναλυτικών και συγκεντρωτικών εκτυπώσεων σχετικών με τις άδειες και τα ρεπό που έχουν λάβει ή δικαιούνται οι υπάλληλοι, σε απεριόριστο βάθος χρόνου, όπως για παράδειγμα συγκεντρωτική κατάσταση αδειών που χορηγήθηκαν ή οφείλονται ανά υπάλληλο ή τμήμα ή διεύθυνση, ετήσια απολογιστική εκτύπωση αδειών ανά υπάλληλο ή τμήμα ή διεύθυνση.
 • Διαχείριση αξιολόγησης των εργαζομένων.
 • Διεκπεραίωση των διαδικασιών πρόσληψης και αποχώρησης προσωπικού (συμβάσεις διαφορετικών ειδικοτήτων, αναγγελίες πρόσληψης/αποχώρησης).
 • Τήρηση και ενημέρωση των Ατομικών Μητρώων Προσωπικού (τοποθετήσεις, μεταθέσεις, αποσπάσεις, προαγωγές, μετακινήσεις, άδειες, απουσίες κλπ.).
 • Δυνατότητα δημιουργίας αναλυτικών και συγκεντρωτικών εκτυπώσεων με τα στοιχεία του Ατομικού Μητρώου των ενεργών ή μη υπαλλήλων, όπως για παράδειγμα συγκεντρωτική κατάσταση υπαλλήλων με βασικά στοιχεία (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ημερομηνία γέννησης, φύλο, Αριθμός Μητρώου).
 • Πλήρης υποστήριξη στην έκδοση και εκτύπωση συγκεντρωτικών παραμετροποιημένων στοιχείων προσωπικού π.χ. ανά δομή ή κλάδο ή ειδικότητα ή συνδυαστικά με αυτά και άλλα κατά περίπτωση κριτήρια αναζήτησης.
 • Δημιουργία αναφορών σχετικών με το οργανόγραμμα του φορέα και την κάλυψη ή δέσμευση θέσεων, καθώς και τις μετακινήσεις ή αποσπάσεις υπαλλήλων προς και από το φορέα. Ενδεικτικά: αναφορές κάλυψης οργανικών θέσεων και θέσεων ευθύνης, κενών και μη.
 • Δυνατότητα καταγραφής των ενεργών θέσεων εργασίας του φορέα, που μπορεί να ταυτίζονται ή όχι με τις οργανικές θέσεις αυτού, καθώς και των υπαλλήλων που καλύπτουν αυτές τις θέσεις, με οποιαδήποτε εργασιακή σχέση με αυτόν (ΙΔΟΧ, IΔΑΧ, επικουρικό προσωπικό, ΟΑΕΔ, Αγροτικοί Ιατροί κ.ά.) λαμβάνοντας υπόψη το ότι ένας ή περισσότεροι υπάλληλοι του Φορέα μπορεί να εκτελούν καθήκοντα, την ίδια χρονική περίοδο, σε περισσότερες των μία θέσεις εργασίας.
 • Ειδοποίηση σχετικά με την ημερομηνία χορήγησης επόμενου μισθολογικού κλιμακίου ή επόμενου βαθμού, καθώς και πλήρη τήρηση όλων των βαθμολογικών και μισθολογικών στοιχείων και των μεταβολών αυτών, σε οποιοδήποτε βάθος χρόνου, κάθε ενεργού ή μη υπαλλήλου, τα οποία ενδεικτικά θα περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: Στοιχεία αποφάσεων κατατάξεων και επανακατατάξεων σε βαθμό, στοιχεία αποφάσεων κατατάξεων και επανακατατάξεων σε μισθολογικό κλιμάκιο, στοιχεία αποφάσεων απόδοσης βαθμού, στοιχεία αποφάσεων χορήγησης μισθολογικού κλιμακίου, στοιχεία αποφάσεων χορήγησης επιδομάτων (ενδεικτικά: τέκνων, χρονοεπιδομάτων, θέσεων ευθύνης), τρέχοντα βαθμολογικά στοιχεία όπως προκύπτουν από τις παραπάνω αποφάσεις, σχετικές παρατηρήσεις.
 • Πλήρης υποστήριξη στην καταχώριση των διαφόρων Διατάξεων (νόμων, πράξεων, κανονισμών, εγκυκλίων, Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας και Υπουργικών Αποφάσεων) και τήρηση σχετικού ιστορικού καθώς επίσης δυνατότητα πλήρους προσαρμογής σε μελλοντικές αλλαγές της νομοθεσίας. 
 • Πλήρης υποστήριξη στην έκδοση των διοικητικών πράξεων μισθολογικής και βαθμολογικής εξέλιξης καθώς και την εκτύπωση βεβαιώσεων υπηρεσιακών μεταβολών και βεβαιώσεων υπηρεσίας.
 • Δυνατότητα πλήρους προσαρμογής σε μελλοντικές αλλαγές της νομοθεσίας για θέματα υπηρεσιακής και μισθολογικής κατάταξης του προσωπικού.
 • Όλα τα ανωτέρω μπορούν να εφαρμοστούν για το σύνολο του προσωπικού (δημόσιοι υπάλληλοι, κλάδου ΕΣΥ, ΙΔΑΧ, ΙΔΟΧ, επικουρικό προσωπικό, ειδικών θέσεων, αγροτικοί) με αντίστοιχη προσαρμογή στην ειδική κατά περίπτωση νομοθεσία.
 • Πλήρης δυνατότητα υποστήριξης χρηστών σε πραγματικό χρόνο στο σύνολο των δομών του φορέα.
 • Δυνατότητα πολλαπλών χρηστών.
In which sectors?
In which sectors?
 • Νοσοκομεία
 • Κλινικές
 • Φορείς πρόνοιας
 • Φορείς Γενικής Κυβέρνησης
 • Ευρύτερος δημόσιος τομέας 
 • Ιδιωτικός τομέας
 • Υποστήριξη αποτελεσματικής διαδικασίας: Οι χρήστες ξοδεύουν τον ελάχιστο δυνατό χρόνο σε επαναλαμβανόμενες διαδικασίες και επικεντρώνονται στον έλεγχο των εγγράφων και διαδικασιών. 
 • Ευελιξία προσαρμογής σε αλλαγές. Η Computer Solutions προβλέπει τη μελλοντική προσαρμογή του προσφερόμενου συστήματος σε αλλαγές. Οι αλλαγές αυτές, που θα απορρέουν από μεταρρυθμίσεις του νομικού και θεσμικού πλαισίου, αν ληφθούν υπόψη από την αρχή, θα μπορούν να υποστηριχθούν με σχετικά εύκολο και οικονομικό τρόπο. Οι αλλαγές θα υλοποιούνται εντός ολίγων ημερών από την εμφάνιση της ανάγκης τους.
 • Εύρος εφαρμογής: Υπάρχει μοναδικό εύρος εφαρμογής δίνοντας τη δυνατότητα κάλυψης όλων των ετερογενών αναγκών μηχανοργάνωσης με μία ενιαία λύση.
 • Ενιαία λειτουργία εφαρμογών: Τα 2 υποσυστήματα λειτουργούν με ενιαίο τρόπο και ως μέρη ενός ενιαίου συστήματος, αυτομάτως αλληλοενημερωνόμενα. Υπάρχει και η δυνατότητα αυτόνομης λειτουργίας, στην περίπτωση που ο φορέας έχει άλλο πληροφοριακό σύστημα στα υπόλοιπα τμήματα.
 • Αυτόματη λειτουργία: Η εφαρμογή αυτοματοποιεί διαδικασίες στο μέγιστο δυνατό βαθμό, μειώνοντας στο ελάχιστο τους απαραίτητους χειρισμούς εκ μέρους των χρηστών, ώστε να βελτιώνει την παραγωγικότητα και να ευνοεί τη γρήγορη άντληση πληροφοριών. Θα συνδυάζει γραφικό περιβάλλον, απλότητα, αυτοματισμούς διαδικασιών (ενημερώσεις στοιχείων, προετοιμασία ενεργειών και εγγράφων πριν ακόμη τα ζητήσει ο χρήστης), χρήση υποδειγμάτων και προσεγμένους τρόπους μαζικής καταχώρισης στοιχείων.

Η εφαρμογή του ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ™ HR είναι κατασκευασμένη με σύγχρονα εργαλεία, φυσικής (native) συμβατότητας με το Διαδίκτυο και τα ευρυζωνικά δίκτυα, παρέχοντας out-of-the-box λύσεις για οποιαδήποτε αποκεντρωμένη λειτουργία και κατανεμημένη αρχιτεκτονική, κάνοντας χρήση κεντρικών υποδομών πληροφορικής ή/και ιδιωτικών ή δημόσιων cloud.

Get started with ASCLEPIOS™ HR today.
SCHEDULE A DEMO