Νέα εφαρμογή on-line ενημέρωσης προμηθευτών e Suppliers@FINANCE

Για τη διευκόλυνση των προμηθευτών του Νοσοκομείου ολοκληρώθηκε η υλοποίηση ειδικού υποσυστήματος  μέσω του οποίου υπάρχει η δυνατότητα της on-line αναζήτησης των τιμολογίων. Πιο συγκεκριμένα, ο κάθε προμηθευτής με μοναδικό κωδικό πρόσβασης έχει την δυνατότητα να παρακολουθεί τις πληρωμές και εισπράξεις του κάθε τιμολογίου, καθώς και τον παρακρατούμενο φόρο συμπεριλαμβανομένων των διάφορων κρατήσεων. Όλη η παραπάνω διαδικασία πραγματοποιείται με ασφαλή τρόπο πρόσβασης, μοναδικό για κάθε προμηθευτή, ενώ το Νοσοκομείο αποφεύγει τη χρονοβόρα διαδικασία τηλεφωνικής ενημέρωσης για κάθε χρηματικό ένταλμα που εξοφλείται.