Νέο σύστημα κλινικής έρευνας – Lab Alert

Η Computer Solutions επενδύοντας σε νέες τεχνολογίες που αφορούν την κλινική έρευνα, ανέπτυξε  ειδικό λογισμικό, ώστε να είναι  δυνατή η συμμετοχή της σουίτας ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ™ σε διαδικασίες κλινικής έρευνας. Συγκεκριμένα, το νέο υποσύστημα Lab Alert μπορεί να ενσωματωθεί σε οποιοδήποτε υποσύστημα εργαστηρίων, δίνοντας τη δυνατότητα του λογισμικού που είναι εγκατεστημένο στο Νοσοκομείο να συμμετέχει σε πρωτοποριακές διαδικασίες κλινικής έρευνας. Παρέχει  λειτουργικότητα στην κατεύθυνση της επεξεργασίας εργαστηριακών αποτελεσμάτων με βάση παραμετρικούς κλινικούς κανόνες και την επικοινωνία με τρίτα λογισμικά εξειδικευμένα στην αλγοριθμική επεξεργασία δεδομένων με σκοπό την κλινική έρευνα. Επιπλέον, μέσω της υποδομής ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ™ SOA, η οποία περιέχει τα αναγκαία web services, υπάρχει δυνατότητα ανάκτησης, επεξεργασίας και αποστολής δεδομένων κλινικού και εργαστηριακού χαρακτήρα, με σκοπό τη διαλειτουργικότητα με ειδικά λογισμικά διαχείρισης διαδικασιών κλινικής έρευνας.