Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής

Νέο έργο υλοποιεί η Computer Solutions «Ενεργοποίηση εφαρμογών οικονομικής διαχείρισης και χρήσης διπλογραφικού συστήματος κεντρικοποιημένης δομής του Κ.Κ.Π.Α.».

Αντικείμενο του έργου αποτελεί η προμήθεια και εγκατάσταση λογισμικού συστήματος για τις ανάγκες μηχανογράφησης του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής. Πιο συγκεκριμένα η Computer Solutions προσφέρει υποσυστήματα της σουίτας του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ™.

Τα υποσυστήματα που θα εγκατασταθούν καλύπτουν τα παρακάτω Παραρτήματα τα οποία παρέχουν τις νοσηλευτικές, υποστηρικτικές και λοιπές υπηρεσίες:

– Παράρτημα Προστασίας Παιδιού «Η Μητέρα», στο οποίο εντάσσονται και οι ακόλουθες δομές
1. Παιδόπολη «Άγιος Ανδρέας«
2. Αναρρωτήριο Πεντέλης
3. Παιδόπολη «Αγία Βαρβάρα»
– Παράρτημα ΑμεΑ Ανατολικής Αθήνας
– Παράρτημα ΑμεΑ Δυτικής Αθήνας
– Παράρτημα Αποθεραπείας & Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία Βούλας
– Παράρτημα Παιδικού Αναπτυξιακού Κέντρου «Μιχαλήνειο»

Επιπλέον, η Computer Solutions, έχει καθιερώσει και διατηρεί τεκμηριωμένη διαδικασία και μεθοδολογία για την εκτέλεση δραστηριοτήτων συντήρησης για την ενιαία πλατφόρμα, στα πλαίσια της οποίας, εγκαθιστά όλες τις νέες εκδόσεις των εφαρμογών και αφορούν όλη την πλατφόρμα ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ™.

Το λογισμικό που προσφέρεται συνοδεύεται από πλήρη πλατφόρμα διαλειτουργικότητας (ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ™ SOA), συμβατή με τα διεθνή πρότυπα διαλειτουργικότητας καθώς και με το ειδικό ελληνικό πρότυπο-πλαίσιο e-gif, ειδικά σχεδιασμένη για την υλοποίηση λύσεων διεπαφής με οποιοδήποτε σύστημα ανοιχτής αρχιτεκτονικής (εφόσον τα υφιστάμενα προς διασύνδεση συστήματα εμπίπτουν σε αυτήν την κατηγορία προδιαγραφών).