ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ

H COMPUTER SOLUTIONS είναι μια εταιρεία ανάπτυξης λογισμικού, η οποία προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες προγραμματισμού και σχεδίασης, σε ένα ευρύ φάσμα επιχειρηματικών κλάδων. Έχοντας την ευκαιρία να συνεργαζόμαστε μαζί σας σε μόνιμη βάση, έχουμε την δυνατότητα να ολοκληρώνουμε μια εργασία – μελέτη από την αρχική ακόμη σύλληψη της ιδέας μέχρι την υλοποίησή της.

Οι υψηλής ποιότητας υπηρεσίες μας προέρχονται (κατευθύνονται) από την προτροπή των πελατών μας, την ανάλυση αποδοτικότητας κόστους, το σωστό χρονοδιάγραμμα, τον προσδοκώμενο προϋπολογισμό και τέλος από θέματα εμπιστευτικότητας και ασφάλειας.

Ο στόχος της COMPUTER SOLUTIONS είναι να παρέχει υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού οι οποίες θα συνδράμουν στην ραγδαία ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Για να το επιτύχουμε αυτό, χρησιμοποιούμε ένα πλήθος εφαρμογών διαδικτύου, λογισμικών συστημάτων, μηχανικής ενοποίησης (ενσωμάτωσης) διαχείρισης έργων, ανασχεδιασμού και ευέλικτων μεθόδων ανάπτυξης λογισμικού.

Για να εξασφαλιστεί η υψηλή ποιότητα όλων των παρεχόμενων υπηρεσιών, η COMPUTER SOLUTIONS στηρίζεται στην διαχείριση ποιότητας, σε κάθε στάδιο ανάπτυξης κάθε εφαρμογής, συμπεριλαμβανομένων των λειτουργικών προδιαγραφών, των διαδικασιών ανάπτυξης, της λειτουργικότητας των προϊόντων , της παροχής υπηρεσιών και της τεχνικής υποστήριξης.

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει κάθε είδος έργου, διαχείριση προδιαγραφών, σχεδιασμό και αρχιτεκτονική εφαρμογών, ανάπτυξη και προγραμματισμό, έλεγχο ποιότητας, προετοιμασία τεκμηρίωσης, τεχνικής υποστήριξη και συντήρηση.

CUSTOMER SLA’s
SOFTWARE
 
Bugs
Updates (minor)
Updates (Major)
Customization & Legal adjustments (minor)
Customization & Legal adjustments (Major)
Interoperability
SUPPORT
Ticketing system
Call center
Help-Desk / Support (minor)
InfoBank
Consulting
On-site (Support & Training)
Help-Desk / Support (Major)
IT
Bugs
Updates (minor)
Updates (Major)
QUALITY
Ticketing system
Call center
( 1 Day )
( 4 Hours )
( 1 Hour + Priority )
SYSTEM
ADMINISTRATION
Including
Ανάλυση συστήματος εισερχομένων αρχείων και αναγνώριση συνόλου δυνατοτήτων ηλεκτρονικών συστημάτων
Παρουσίαση και ολοκλήρωση νέων τεχνολογιών διαμέσου υπαρχόντων κεντρικών βάσεων δεδομένων
Πραγματοποίηση καθημερινών ελέγχων συστημάτων και λογισμικού
Εφαρμογή αναβαθμίσεων λειτουργικών συστημάτων, τροποποιήσεων και αλλαγών ρυθμίσεων
Εγκατάστάση και ρύθμιση νέου ηλεκτρονικού εξοπλισμού και λογισμικού
Πρόσθεση, απομάκρυνση, αναβάθμιση (επέκταση) λογαριασμού χρήστη, επαναφορά κωδικών πρόσβασης κλπ
Δυνατότητα επίλυσης τεχνικών αποριών και βοήθειας χρηστών
Υπευθυνότητα στην παροχή ασφάλειας
Υπευθυνότητα στην καταγραφή ρυθμίσεων του συστήματος
Επίλυση οποιουδήποτε αναφερόμενου προβλήματος
Συντονισμός – προσαρμογή απόδοσης συστημάτων
Επιβεβαίωση ορθής λειτουργίας δικτύου
Ρύθμιση, πρόσθεση, αφαίρεση αρχείων Η/Υ
DATABASE
ADMINISTRATION
Including
Εγκατάσταση και αναβάθμιση του server (Eξυπηρετητή) βάσεων δεδομένων και εργαλείων εφαρμογών
Κατανομή αποθηκευτικού χώρου συστήματος και σχεδιασμός μελλοντικών προδιαγραφών αξιοποίησης αποθηκευτικού χώρου για το σύστημα βάσης δεδομένων.
Μετατροπή της δομής του συστήματος βάσης δεδομένων, όπου απαιτείται, βάσει των δοθέντων πληροφοριών από τους κατασκευαστές λογισμικού (υπεύθυνους ανάπτυξης λογισμικού)
Καταγραφή χρηστών και διασφάλιση ασφάλειας συστήματος
Εξασφάλιση συμβατότητας με βάση δεδομένων συμβάσεων παραχώρησης αδειών χρήσης
Έλεγχος και παρακολούθηση πρόσβασης χρηστών στην βάση δεδομένων
Παρακολούθηση και βελτιστοποίηση της λειτουργίας της βάσης δεδομένων.
Σχεδιασμός backup (αντιγράφων ασφαλείας) και επανάκτησης – επαναφοράς δεδομένων
Διατήρηση αρχειοθετημένων στοιχείων
Δημιουργία αντιγράφων και επαναφορά βάσης δεδομένων
Επαφή – συνεργασία με προμηθευτή βάσης δεδομένων για παροχή τεχνικής υποστήριξης
ACCOUNTING
Including
Eπίβλεψη – επιτήρηση λογιστικών εφαρμογών
Μηνιαίες αναφορές
Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις
Τήρηση Βιβλίων
Αναφορές διοίκησης
Διαχείριση Αποθηκών
Διαχείριση περιουσιακών στοιχείων
Διαχείριση ρευστότητας/ταμιακών ροών
Προϋπολογισμός
Επαναπροσδιορισμός – Βελτίωση επιχειρησιακών διεργασιών
PAYROLL
Including
Υπολογισμός Μισθοδοσίας
Πρόσληψη και αποχώρηση εργαζομένων
Διαχείριση Αδειών – απουσιών εργαζομένων
Νομικές προσαρμογές και ρυθμίσεις
Υποβολή Αναλυτικών – Περιοδικών Δηλώσεων στο Ιδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Μηνιαίες καταστάσεις πληρωμών στο ΙΚΑ
Καταβολή μισθών εργαζομένων μέσω λογαριασμών Τραπεζών
XML exports
On-site support